Participace v Mimoni znovu ožívá

Po roční koronavirové přestávce se v městském rozpočtu na rok 2021 opět objevuje položka s názvem "Participativní rozpočet", v případě našeho města s podnadpisem "Máte nápad?". Lze tak navázat na článek Kam se poděl Participativní rozpočet, který pochází z doby, kdy se město Mimoň rozhodlo jít vlastní cestou, cestou anket, které ovšem nemají s Participativním rozpočtováním vůbec nic společného. Dokonce ani hlasování ne.

Anketa není participace

Pouhé hlasování pomocí webových anket nemá s participačními projekty vůbec nic společného. Základní rozdíl je v tom, výsledky z ankety, do které město vloží své projekty a dá občanovi vybrat, nejsou pro město závazné. Jedná se pouze o formu veřejného průzkumu, co by si občané přáli více, co méně a co ještě méně. Nic víc. To, co se nakonec bude realizovat záleží jen na městě. Naproti tomu hodnota participace je hlavně v tom, že předkladateli návrhů jsou samotní občané, kteří se tímto podílejí (participují) na tvorbě prostředí, kde žijí a výsledky veřejného hlasování jsou pro město závazné.

Pravidla participace

Samozřejmě, že i participace má svá pravidla, kterými se musí jednotlivé návrhy / projekty řídit. Obecně to bývá finanční hranice a veřejný prospěch pro celou komunitu. Další organizační věci ohledně podání návrhů, jejich formy a co všechno by měly podané návrhy obsahovat, jakým způsobem se budou hodnotit, podmínky realizace jednotlivých projektů / návrhů apod., to už si jednotlivá města a jednotlivé obce upravují podle svých potřeb. Níže jsou popsaná pravidla participačního rozpočtu pro město Mimoň na rok 2021:

 1. Participativní rozpočet: (dále také „PaRo“) proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu města Mimoň.

 2. Občan města: je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Mimoni a dosáhla věku 18 let.

 3. Investiční projekt: akce realizovaná na území a na majetku města Mimoň zaměřená zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku či na zásadní modernizaci (rekonstrukci) majetku stávajícího. (Nejedná se o drobnou opravu stávajícího majetku.)  Minimální náklady na předkládaný projekt (včetně tříletých provozních nákladů) jsou 50.000, - Kč, maximální 500.000, - Kč.

 4. Náklady projektu: všechny předpokládané náklady na přípravu projektu, jeho realizaci a na jeho „udržení“ (provozní náklady s ním spojené po dobu tří let). Pokud předkládaný projekt bude vyžadovat technickou dokumentaci, musí být do jeho rozpočtu započítány i náklady na její pořízení, a to ve výši minimálně 5 % z ceny investice. (Pokud bude projekt generovat příjmy, budou součástí rozpočtu města Mimoň.)

 5. Navrhovatel projektu: občan města Mimoň předkládající projekt prostřednictvím zveřejněného formuláře. Návrhy požadujeme předkládat elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo v papírové podobě na podatelnu MěÚ Mimoň (formulář bude k dispozici v elektronické podobě, ale lze si ho i vyzvednout na podatelně MěÚ).

  1. Podání návrhů
   1. Každý občan města Mimoně může podat nejvýše dva návrhy projektů.
  2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:
   1. název projektu
   2. popis projektu
   3. popis veřejného přínosu projektu
   4. místo projektu (případně informaci o jeho nevázanosti na konkrétní místo)
   5. předpokládanou finanční náročnost – rozpočet projektu
   6. předpokládanou dobu realizace, pokud lze odhadnout
   7. kontakt na navrhovatele projektu
   8. doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.

 6. Průběh (základní etapy) participativního rozpočtu.   
  1. seznámení veřejnosti se zásadami „PaRo“ a s podmínkami pro podání projektu
  2. podávání návrhů – nejpozději do 30. 6. 2021
  3. posuzování proveditelnosti projektů (zajistí příslušné odbory MěÚ Mimoň v době od 1.7.2021 až 14.7.2021
  4. zveřejnění projektů (na webových stránkách města Mimoň) a hlasování občanů o nich: od 15.8.2021 do 07.9.2021
  5. zapojení jednotlivých projektů do rozpočtu města schválením rozpočtových opatření
  6. realizace projektu – včetně jeho technické přípravy nepřesáhne 18 měsíců.

 7. Hlasování
  1. Hlasovat může každý občan Mimoně. Každý občan má jeden hlas.
  2. Hlasování proběhne následujícími způsoby:
   1. v elektronické podobě vyplněním zveřejněného formuláře
   2. v tištěné podobě prostřednictvím podatelny MěÚ Mimoň
  3. Podporu projektu občan vyjadřuje přidělením jednoho bodu. Hlasování je tajné.

 8. Výběr projektů k realizaci
  Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné hlasy.  Součet hlasů pro daný projekt bude výsledným hlasováním o podpoře projektu.
  1. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu úspěšných projektů, a to až do vyčerpání schválené finanční částky, to je 500.000, - Kč.
  2. Vítězné projekty se stanou součástí rozpočtu roku 2021, případně 2022.
 9. Realizace projektů
  1. Realizátorem projektů bude MěÚ Mimoň, případně jiný subjekt, a to na základě rozhodnutí Rady města Mimoň.
  2. Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku o maximálně 20 % z celkové ceny za daný projekt, budou městem dofinancovány na základě rozpočtové změny. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu.
  3. Pokud z objektivních důvodů dojde k prodloužení realizace projektu nad 18 měsíců, bude projekt dokončen.
  4. Na realizaci projektu není právní nárok.

V Mimoni dne 31.3.2021

Petr Král

starosta města Mimoň

Zdroj: oficiální stránky města Mimoně

Stručné shrnutí

Věk min 18 let
Občan města Mimoně
Každý občan max. 2 projekty
Projekty na pozemcích a na majetku města
Společenská prospěšnost
Minimální náklady 50 000,- Kč, maximální náklady 500 000,- Kč

Termíny:
Projekt podat nejpozději do 30.06.2021.

Forma:
Formulář k vytištění stáhnout zde
Elektronický formulář - v přípravě
Papírový formulář lze vyzvednout také na podatelně
Odeslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

( - web - )