Strategický plán rozvoje města 2019 - 2029

Každé město by mělo mít nějakou vizi, kam chce směřovat a jakým způsobem a kdy toho chce dosáhnout. Zjednodušeně řečeno jde o "jízdní řád", kterého by se mělo město, pro dosažení stanovených cílů alespoň rámcově držet. Město Mimoň má nyní novou ucelenou koncepci rozvoje až do roku 2029. Dlouho chybějící dokument konečně nastavuje vizi, koncepci rozvoje města do budoucna. Co všechno je v plánu a jaké cíle jsou vytyčeny, na to se podrobněji zaměříme v článku, kde si můžete jednotlivé aktivity vyhledat a zobrazit, o jaké projekty konkrétně půjde.

Dokument je rozdělen na dvě analytické části a jednu návrhovou část. První analytická část obsahuje kompletní analýzu charakteru města, tzn. území, obyvatelstva, hospodářství, infrastruktury, vybavenosti, životního prostředí a správy obce. Druhá analytická část obsahuje východiska pro návrhovou část s použitím SWOT analýzy a dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 562 respondentů, což je zhruba 10,4% obyvatel města Mimoně ve věku 15 - 65+.
Analytická část slouží ke zhodnocení současného stavu a na základě tohoto hodnocení určuje možný vývoj do budoucna.
Návrhová část určuje konkrétní strategii, jak dosáhnout zamýšleného záměru rozvoje města.

V tomto článku se budeme podrobněji věnovat návrhové části, tedy tomu, jak a kam bude naše město v následujících zhruba deseti letech směřovat. Pro podrobnější seznámení s analytickou částí Strategického plánu rozvoje města na roky 2019 - 2029 si můžete celý dokument stáhnout. Ale zpět k návrhové části.

Jaká je tedy základní strategická vize

 • Město s nabídkou atraktivního individuálního bydlení v samé blízkosti přírody i dostupného bydlení na revitalizovaných sídlištích
 • Město s čistým životním prostředím, které neznehodnocuje dopravní automobilová zátěž
 • Město pečující o rodiny s dětmi, seniory, handicapované občany, město všem bezpečné, s dobrým sociálním klimatem, s nízkou kriminalitou a reflektující sociální a zdravotní potřeby svých obyvatel
 • Město s nabídkou kvalitního vzdělání – předpokladu pracovní flexibility jeho občanů a jejich uplatnění na trhu práce
 • Město podporující vzdělávání u všech věkových kategorií svých občanů
 • Město s širokým společenským, kulturním i sportovním zázemím pro občany všech věkových kategorií
 • Město atraktivní i pro turistické návštěvníky
 • Město efektivně a transparentně řízené vytvářející podmínky pro zapojení svých občanů do veřejného života
 • Město budující otevřený a efektivně řízený městský úřad nabízející širokou škálu dostupných služeb a nástroje pro elektronickou komunikaci
 • Města rozvíjející vnějších vztahy s vyššími úrovněmi veřejné správy, svazky obcí, partnerskými městy apod. s cílem hájit zájmy města a jeho obyvatel i v širším územním a správním kontextu
 • Město reflektující potřeby podnikatelské sféry a přispívající k vytváření nových nabídek pracovních příležitostí

 Tuto základní strategickou vizi upřesňují programové cíle

 1. Bezpečnost
 2. Zdravotní a sociální péče
 3. Školství
 4. Bydlení, občanská vybavenost
 5. Životní prostředí
 6. Průmysl a služby
 7. Dopravní infrastruktura
 8. Cestovní ruch a rekreace
 9. Sport, tělovýchova
 10. Kultura, památky
 11. Elektronizace MěÚ

Pro dosažení jednotlivých programových cílů se musí učinit opatření.
Každé opatření má své konkrétní skutky a činy, nazvané rozvojové aktivity

Článek obsahuje odkazy na jednotlivé programové cíle, u kterých se zároveň zobrazí k těmto cílům přiřazená opatření.
Článek obsahuje také odkazy na jednotlivé rozvojové aktivity, kde se zobrazí konkrétní skutky.

Pro lepší pochopení časové osy lze zobrazit tabulku seřazenou podle termínů realizace konkrétních skutků. Tam, kde je termín "Průběžný", znamená realizaci průběžně, po celé období, tj. od roku 2019 až do roku 2029

 1. Bezpečnost
  Opatření 1.1 Udržení nízké kriminality ve městě
  Rozvojová aktivita 1.1.1 Dobudování a modernizace kamerového systému
  Rozvojová aktivita 1.1.2 Stabilizace Městské policie a zvýšení efektivity její činnosti
  Rozvojová aktivita 1.1.3 Instalace stacionárních radarů

  Opatření 1.2 Modernizace základny a vybavení pro JSDH
  Rozvojová aktivita 1.2.1 Modernizace technického vybavení pro JSDH
  Rozvojová aktivita 1.2.2 Modernizace hasičské zbrojnice
 2. Zdravotní a sociální péče
  Opatření 2.1 Rozšíření zdravotních služeb
  Rozvojová aktivita 2.1.1 Zbudování domu služeb v souvislosti se zástavbou západní části náměstí 1 máje
  Opatření 2.2 Rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb
  Rozvojová aktivita 2.2.1 Modernizace a rozšíření kapacit DPS
  Rozvojová aktivita 2.2.2 Dokončení modernizace Domova důchodců
  Rozvojová aktivita 2.2.3 Rekonstrukce topení Domova důchodců
  Rozvojová aktivita 2.2.4 Rekonstrukce budovy DPS Pražská ulice
  Rozvojová aktivita 2.2.5 Rekonstrukce výtahu v Domově důchodců
  Rozvojová aktivita 2.2.6 Modernizace kuchyně Domova důchodců a jídelny
  Rozvojová aktivita 2.2.7 Nákup nového automobilu pro sociální služby
  Rozvojová aktivita 2.2.8 Rozšíření služeb pro seniory
 3. Školství
  Opatření 3.1 Optimalizace školství
  Rozvojová aktivita 3.1.1 Optimalizace školství
  Rozvojová aktivita 3.1.2 Elektronizace škol, využití nových technologií
  Rozvojová aktivita 3.1.3 Získání příspěvků okolních obcí pro modernizaci budov (dojíždějící žáci)
  Rozvojová aktivita 3.1.4 Zvýšení vzdělanosti u pedagogických pracovníků v oblasti IT
  Rozvojová aktivita 3.1.5 Snížení nákladů na provoz kuchyní, nabídka vaření pro externí strávníky
  Opatření 3.2 Rekonstrukce a modernizace infrastruktury budov základních a mateřských škol
  Rozvojová aktivita 3.2.1 Stavba hřiště ZŠ Mírová
  Rozvojová aktivita 3.2.2 Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského
  Opatření 3.3 Rekonstrukce a modernizace budov pro volnočasové vyžití dětí a mládeže
  Rozvojová aktivita 3.3.1 Nabídka rekonstruovaných prostor pro Vážku
 4. Bydlení, občanská vybavenost
  Opatření 4.1 Revitalizace bytového fondu
  Rozvojová aktivita 4.1.1 Revitalizace bytového fondu
  Rozvojová aktivita 4.1.2 Regenerace sídliště Letná
  Rozvojová aktivita 4.1.3 Regenerace sídliště U nemocnice
  Rozvojová aktivita 4.1.4 Revitalizace stanic KPS u dálkového vytápění
  Rozvojová aktivita 4.1.5 Koncepce optimalizace vytápění městských budov
  Rozvojová aktivita 4.1.6 Tepelná čerpadla u ZŠ Pod Ralskem
  Rozvojová aktivita 4.1.7 Označení domů ve vlastnictví města cedulkami
  Opatření 4.2 Příprava a realizace nové výstavby
  Rozvojová aktivita 4.2.1 Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domků
  Rozvojová aktivita 4.2.2 Výstavba "chráněných" a startovacích bytů
  Rozvojová aktivita 4.2.3 Zbudování multifunkčního společenského centra ve středu města - zástavba západní části náměstí 1. máje
  Rozvojová aktivita 4.2.4 Prodej nevyužívaných městských domů
  Rozvojová aktivita 4.2.5 Prodej bytových domů Ploužnice
  Rozvojová aktivita 4.2.6 Změna legislativy bytových domů
  Rozvojová aktivita 4.2.7 Koncepce bytové politiky
 5. Životní prostředí
  Opatření 5.1 Podpora technické infrastruktury (kanalizace)
  Rozvojová aktivita 5.1.1 Podpora vybudování domácích ČOV v místech, kde není zbudovaná splašková kanalizace
  Rozvojová aktivita 5.1.2 Podpora alternativních druhů vytápění
  Rozvojová aktivita 5.1.3 Budování podzemních kontejnerů
  Rozvojová aktivita 5.1.4 Vybudování vlastního sběrného dvora a dokoupení vlastních kontejnerů
  Opatření 5.2 Revitalizace zeleně a veřejných prostranství
  Rozvojová aktivita 5.2.1 Dokončení rekonstrukce Zámeckého parku
  Rozvojová aktivita 5.2.2 Úprava prostoru po demolici v Lužické ulici
  Rozvojová aktivita 5.2.3 Revitalizace dvora MěÚ pro svatby
  Rozvojová aktivita 5.2.4 Využití zahrady za ZUŠ
  Rozvojová aktivita 5.2.5 Revitalizace bývalého parku u viaduktu
  Rozvojová aktivita 5.2.6 Podzemní nádrže na dešťovou vodu
  Rozvojová aktivita 5.2.7 Revitalizace prostoru za Compaqem
  Rozvojová aktivita 5.2.8 Podpora ekologické výchovy na školách
 6. Průmysl a služby
  Opatření 6.1 Průmyslové zóny a objekty
  Rozvojová aktivita 6.1.1 Zbudování sběrného dvora a dotřiďovací linky
  Rozvojová aktivita 6.1.2 Nová průmyslová zóna v areálu bývalé velkovýkrmny prasat
  Rozvojová aktivita 6.1.3 Zbudování centra služeb
  Opatření 6.2 Aktualizace Územního plánu
  Rozvojová aktivita 6.2.1 Aktualizace Územního plánu města
  Opatření 6.3 Sanace objektů, přeměna brownfields
  Rozvojová aktivita 6.3.1 Odkoupení nevyužívaných areálů
 7. Dopravní infrastruktura
  Opatření 7.1 Zvyšování bezpečnosti dopravy
  Rozvojová aktivita 7.1.1 Opravy místních komunikací a chodníků
  Rozvojová aktivita 7.1.2 Parkovací plochy a odstavná parkoviště
  Rozvojová aktivita 7.1.3 Revitalizace autobusového nádraží
  Rozvojová aktivita 7.1.4 Obchvat města
  Rozvojová aktivita 7.1.5 Chodník Vranov
  Rozvojová aktivita 7.1.6 Koncepce parkování
  Rozvojová aktivita 7.1.7 Dopravní propojení dolního Sídliště pod Ralskem a Kozinova náměstí
  Rozvojová aktivita 7.1.8 Pasport dopravního značení ve městě
  Rozvojová aktivita 7.1.9 Převzetí některých komunikací od Libereckého kraje
  Opatření 7.2 Budování bezbariérového města
  Rozvojová aktivita 7.2.1 Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni
 8. Cestovní ruch a rekreace
  Opatření 8.1 Areál koupaliště
  Rozvojová aktivita 8.1.1 Ubytovací kapacity
  Rozvojová aktivita 8.1.2 Modernizace areálu
  Opatření 8.2 Rekonstrukce a nová výstavba turistických, naučných, vodáckých tras, cyklotras a cyklostezek
  Rozvojová aktivita 8.2.1 Zbudování turistické naučné stezky ve Vranově
  Rozvojová aktivita 8.2.2 Zbudování vodáckého kotviště v centru města
  Rozvojová aktivita 8.2.3 Cyklostezka Potoční ulice - Ploužnice
  Rozvojová aktivita 8.2.4 Cyklostezka Panenský potok
  Opatření 8.3 Propagace města, rozvoj přeshraniční spolupráce
  Rozvojová aktivita 8.3.1 IC v centru města
  Rozvojová aktivita 8.3.2 Vydávání ročního kalendáře kulturních akcí
  Rozvojová aktivita 8.3.3 Analýza přínosů propagačních materiálů a nástrojů
  Rozvojová aktivita 8.3.4 Rozšíření využitelnosti MiTelu pro regionální propagaci
  Opatření 8.4 Vybudování informačních a navigačních systémů
  Rozvojová aktivita 8.4.1 Doplnění značení ve městě
  Rozvojová aktivita 8.4.2 Vybudování moderních interaktivních systémů pro navigaci ve městě
 9. Sport, tělovýchova
  Opatření 9.1 Podpora tělovýchovných jednot a sportovních organizací
  Rozvojová aktivita 9.1.1 Podpora činnosti tělovýchovných jednot a sportovních organizací
  Rozvojová aktivita 9.1.2 Zpracování koncepce sportu
  Opatření 9.2 Modernizace a budování sportovních zařízení
  Rozvojová aktivita 9.2.1 Moderní materiálně - technická základna pro sport
  Rozvojová aktivita 9.2.2 Vybudování skateparku
  Rozvojová aktivita 9.2.3 Sportoviště pro seniory v Domově důchodců
  Rozvojová aktivita 9.2.4 Sportoviště ZŠ Mírová
  Rozvojová aktivita 9.2.5 Kneippův chodník
  Rozvojová aktivita 9.2.6 Otevření sauny TJ Jiskra pro veřejnost
 10. Kultura, památky
  Opatření 10.1 Obnovení historického centra města
  Rozvojová aktivita 10.1.1 Revitalizace náměstí
  Opatření 10.2 Podpora kulturní a zájmové činnosti
  Rozvojová aktivita 10.2.1 Rekonstrukce DKR
  Rozvojová aktivita 10.2.2 Bezbariérová knihovna
  Rozvojová aktivita 10.2.3 Podpora činnosti organizací zabývajících se kulturou a zájmovou činností
  Rozvojová aktivita 10.2.4 Zřízení příspěvkové organizace pro kulturu
  Rozvojová aktivita 10.2.5 Jednání s Libereckým krajem o převzetí odborného patronátu nad dalším rozvojem muzea
  Opatření 10.3 Obnova památek a restaurování drobných sakrálních památek
  Rozvojová aktivita 10.3.1 Revitalizace kostelního návrší
  Rozvojová aktivita 10.3.2 Označení významných objektů, památek a lokalit
 11. Elektronizace MěÚ
  Opatření 11.1 Elektronizace MěÚ
  Rozvojová aktivita 11.1.1 Elekronizace MěÚ
  Rozvojová aktivita 11.1.2 Vytvoření nové zasedací místnosti pro jednání zastupitelstva
  Rozvojová aktivita 11.1.3 Jednotný přístup do budovy MěÚ prostřednictvím elektronických karet
  Rozvojová aktivita 11.1.4 Zapojení do koncepce sdílených dat
  Rozvojová aktivita 11.1.5 Navigace pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace