Změny na vedoucích místech příspěvkových organizací města po volbách 2018

Komunální volby v říjnu 2018 přinesly změnu ve vedení města a do funkce starosty vynesly Petra Krále, dlouhodobého kritika dnes již bývalého vedení města Mimoně. Se změnou vedení města přišly i změny ve vedení příspěvkových organizací a městské akciové společnosti Mimoňské komunální.

 

Oprávněné změny, nebo legální čistky?

Těsně po říjnových komunálních volbách skončil ve funkci ředitel Mimoňské komunální, 27. listopadu 2018 bylo odvoláno celé představenstvo, včetně dozorčí rady Mimoňské komunální a jmenováno představenstvo nové, včetně nové dozorčí rady. Po výměně ředitele v únoru 2019 se zároveň začalo uvažovat o sloučení Mimoňské komunální s městem, tedy de facto její zánik. Od té doby tento proces běží s termínem do konce roku 2019. Zrušení Mimoňské komunální sice nebylo ve volebních programech stran a hnutí, které se do Zastupitelstva dostaly, v jejich programech byla pouze restrukturalizace, finanční audit, přehodnocení jejího fungování, či zefektivnění řízení této společnosti, nakonec však vše směřuje k jejímu konci.

Odvoláním ředitele, představenstva a dozorčí rady Mimoňské komunální však proces výměn ve vedení městských organizací neskončil. V lednu 2019 s platností od 1. dubna 2019 byl odvolán ředitel zahradnictví a jednatel Mijana s. r. o., které spadá pod město Mimoň za údajně neoprávněné nakládání s majetkem města (dřevo pocházející z pokácených stromů) a údajně špatné spravování investic (ztráta cca 500.000,- Kč)

V dubnu 2019 byl odvolán ředitel sociálních služeb města Mimoně, za údajně špatné hospodaření / nakládání se svěřenými prostředky, jako prodej ojetého vozu v majetku města, vysoký telefonní paušál, apod. a dělení investičních zakázek.

V červnu 2019 se na zasedání Zastupitelstva rozpoutala další přestřelka mezi současnou ředitelkou ZŠ Mírová p. Majlišovou a vedením města Mimoně. Z celé debaty vyplynulo, že paní současné ředitelce Majlišové končí k 1. srpnu 2019 volební období (mandát) a město vypsalo výběrové řízení na novou ředitelku. Což by nebylo nic zvláštního, kdyby (opět) nevyplula na povrch informace o dělení zakázky na opravu budovy bývalé lékárny v Nádražní ulici a rozsahu prací na tomto objektu, které už podle slov úředníků z Městského úřadu, odpovídaly spíše investičním výdajům, než výdajům na nutné opravy. A s tím je spojené použití rezervního fondu příspěvkové organizace, který je určený pouze na nutné opravy, nikoliv na investiční akce.

Dále bylo paní ředitelce vytýkáno, že k opravě bývalé lékárny v Nádražní ulici přistoupila bez souhlasu zřizovatele, kterým je město Mimoň, pouze na základě telefonického příkazu bývalého starosty města Mimoně, p. Kaisera.

Podíváme-li se však do Zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Mírová 81 Mimoň p. o., najdeme v této zřizovací listině klauzuli, která říká:

Část VII DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI, odst. 7.1. písmeno a)

“Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích, vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů, nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu, nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu.”

Dlužno podotknout, že:

Na jednu stranu celková výše zakázky na opravu budovy bývalé lékárny v Nádražní ulici byla v hodnotě zhruba
940 471,42,- Kč, čili nepřesáhla 1 milion Kč bez DPH a v tomto případě, dle Zřizovací listiny nebyl souhlas zřizovatele (města) potřebný.

Na druhou stranu další vztahy, na které odkazuje text ve Zřizovací listině, mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem (městem) upravují směrnice, konkrétně jedna ze směrnic Rady města Mimoně č. 6/2017, upravující pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň, kde se v článku 3.1. odstavce a) - c) píše:

"a) Dle smlouvy o výpůjčce zodpovídá organizace za vypůjčený majetek – plní veškeré povinnosti oprávněného uživatele, zejména s ním nakládá s péčí řádného hospodáře, majetek je povinna udržovat v dobrém a provozuschopném stavu.
b) Organizace zodpovídá na nemovitém a movitém majetku za zajištění a provedení oprav a běžné údržby do výše 200.000,00 Kč. Opravy nad tuto částku zajišťuje zřizovatel, pokud nebude zřizovatelem stanoveno jinak.
c) Organizace nesmí na nemovitém majetku provádět investice a technické zhodnocení bez souhlasu zřizovatele."

Čili podle této směrnice Rady města Mimoně č. 6/2017 byl naopak souhlas zřizovatele (města) potřebný. Pokud zřizovatel (město) nestanovil jinak.

Další věcí, která rozvířila debatu kolem ředitelky ZŠ a MŠ Mírová p. Majlišové, byl otevřený dopis zaměstnanců školy na podporu současné paní ředitelky Majlišové, který vedení města označilo za petici a ovlivňování výběrové komise a výběrové řízení na novou ředitelku školy zrušilo. V současné době bylo vypsáno již třetí výběrové řízení.

Proč se o “Případu Mírová” více rozepisuji? Tento případ totiž ukázal jednu zásadní věc. A tou je veřejné obviňování člověka, který jen musel přistoupit na “systém”, který v našem městě bývalé vedení zavedlo. Tím systémem bylo přímé úkolování ředitelů příspěvkových organizací bývalým starostou, což mohlo být v některých případech nezákonné, nebo přinejmenším porušující smlouvy a dohody mezi městem a příspěvkovými organizacemi. Zaryté mlčení exstarosty Mimoně, který by jistě byl schopen hodně věcí vysvětlit. Namísto toho však z jednání Zastupitelstva týkající se této kauzy odešel a nechal tak na pospas ředitelku ZŠ a MŠ Mírová v nerovné diskusi, sklouzávající k osobním útokům a některé momenty se jen těžko odlišovaly od veřejného lynčování.

Občané jsou rozděleni. Jedni výměnu ředitele (ředitelů) příspěvkových organizací schvalují, jiní odsuzují. Občané jsou rozladěni. Způsobem, jakým se odvolání ředitelů provádí, jedni v tom vidí politické čistky, jiní odvolávání za každou cenu. V prázdninovém, červenco - srpnovém Zpravodaji jsme svědky pokračující přestřelky mezi odvolaným ředitelem Zahradnictví Mimoň a bývalým členem představenstva Mimoňské komunální na jedné straně a starostou města na straně druhé. Podle všeho nás tentokrát okurková sezóna zřejmě nečeká.

Zdroj:

Zastupitelstvo červen 2019
Zřizovací listina Základní škola a Mateřská škola Mírová 81

Článek starosty Petra Krále na neoficiálních stránkách města Mimoně
Mimoňský Zpravodaj červen 2019