Změna Územního plánu č. 3, aneb Přeložka se dostává na světlo

Trasa přeložkyNejprve je potřeba vysvětlit, proč vlastně došlo k zařazení do změn Územního plánu Mimoně této veřejně prospěšné stavby přeložky silnice ll/270, když už v Územním plánu Mimoně obsažena byla. Jednalo se o posunutí celého tělesa silnice přeložky blíž k řece Ploučnici, a protože to bylo v rozporu s platným Územním plánem, bylo toto nutné projednat jako změnu ÚP. A dále, vzhledem k předpokládaným vysokým investičním nákladům (cca 200–250 mil. Kč) umožnit etapizaci celého projektu dopravním dočasným propojením navržené trasy přeložky silnice ll/270 v její severní části s ulicí Malá do doby, než se dostaví celá.
Citace:
„Jednalo by se o dočasné řešení, konečným cílem je napojení přeložky na připravený výjezd z okružní křižovatky na nám. Čs. armády.“

Přiložený ilustrační obrázek ukazuje detailně popisovanou situaci:

Detail změny UP č. 3

Tato navrhovaná změna, která je vyznačena na ilustračním obrázku a popsaná výše, byla zadána do zpracování změny č.3 ÚP Mimoň. Odsouhlasila jí Rada města Mimoně na svém únorovém zasedání, 9. února 2015 svým usnesením R15/103 a to jednomyslně, všemi pěti hlasy.

Pro: Kaiser, Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Zubko.

Návrh č. 3 změny ÚP Mimoň následně zpracoval MěÚ Česká Lípa, odbor územního plánování v březnu 2015 a zároveň v tom samém měsíci (4. března 2015) rezignoval tehdejší radní, pan Petr Král na svou funkci, s platností od 1. května 2015. Jedním z důvodů své rezignace uvedl právě tuto změnu č. 3 ÚP Mimoň, přesně řečeno její část týkající se již zmíněné citované dočasné propojovací komunikace přeložky silnice ll/270 s ulicí Malou, z důvodu etapizace celého projektu. Jako další důvody uvedl finanční a stavební náročnost celého projektu, jeho nevhodnost ve variantě, v jaké jí chtělo bývalé vedení města realizovat, v podstatě naznačuje, že současné dopravní řešení (nechat vše tak jak je) je lepší, než celá přeložka, a zároveň jedním dechem dodává, že průtah městem není úplně špatný nápad…

Prohlášení odstupujícího radního vyvolalo řadu otázek, zejména proč se vlastně územní plán již při jeho vzniku v roce 2011 schválil i s kontroverzní přeložkou vedoucí centrem města, jestli vlastně radní, či zastupitelé vědí o čem hlasují, jestli jim jsou vedením města předkládány všechny potřebné materiály, či jestli vůbec všechny předložené materiály radní, či zastupitelé studují, aby měli jasno, o čem hlasují…

Nekonečný kolotoč otázek bez odpovědí zvedl, byť oprávněnou, ale nutno podotknout dobře živenou vlnu kritiky části občanů města Mimoně a snahu o vymazání této stavby z Územního plánu města Mimoně.

24. února a 10. března roku 2015 pod názvem „Řešení variant dopravy a centra města Mimoň“ proběhlo veřejné jednání s občany, kde se vedení města snažilo tento kontroverzní projekt obhájit. Záporný postoj zúčastněné veřejnosti to ovšem neovlivnilo a zaznívala pouze negativní stanoviska a poprvé zde zazněla myšlenka úplně jiného řešení, a to zamezení tranzitní dopravy pomocí zákazových dopravních značek, viz video místní televize MiTel z března 2015, 14 minuta. Výstup z tohoto veřejného jednání s občany byl takový, že se vedení města začalo touto variantou, tj. variantou řešení tranzitní dopravy pomocí zákazových dopravních značek zabývat a na 9. jednání Rady města Mimoně dne 13. dubna 2015. V usnesení R15/304 vzala na vědomí informace o jednáních k záměru uzavření města dopravním značením pro tranzitní nákladní dopravu.

Jednání o Přeložce silnice ll/270, vnitřního průtahu městem probíhalo na Radě města dál. Rada města Mimoně svým usnesením R15/308 z 13. dubna 2015, doporučila zastupitelům města schválit žádost o zařazení stavby „Mimoň – Průtah ll/268 (ll/270)“ do seznamu akcí připravovaných Libereckým krajem v rámci IROP (Integrovaného Regionálního Operačního Programu) na roky 2014–2020. Toto doporučení se ale již na program jednání Zastupitelstva 25. dubna 2015 nedostalo. Další aktivity vedení města Mimoně ohledně Přeložky silnice ll/270, vnitřního průtahu městem, pokračovaly dál celý rok 2015, naproti tomu sílil i odpor občanů a občanských sdružení, pohledy z jedné i druhé strany byly vehementně prezentovány v Mimoňském Zpravodaji a v dalších médiích.

Ve druhé polovině roku 2015 se již začalo otevřeně mluvit o možném referendu o celé věci, které vedení města nejprve přislíbilo a vyčlenilo na něj z rozpočtu města na rok 2016 částku 150.000,- Kč, ale následně jej na zasedání Zastupitelstva města dne 23. června 2016 ve všech třech návrzích zamítlo. Po tomto zamítnutí místního referenda vznikl přípravný výbor a začaly přípravy na vyvolání místního referenda pomocí petice.

Místní referendum k otázce Přeložky silnice ll/270 vnitřní průtah městem se nakonec konalo v roce 2017 souběžně s volbami do Parlamentu ČR a občané v tomto referendu tuto stavbu odmítli. Přeložka silnice ll/270 vnitřní průtah městem ale z platného Územního plánu odstraněna nebyla s tím, že se musí v ÚP nahradit něčím jiným. Čím, o tom by již mělo rozhodnout nové vedení města Mimoně, vzešlé z komunálních voleb v říjnu roku 2018.