Od změn Územního plánu k referendu o přeložce

Územní plánNa úvod bychom si měli říci, co to vlastně územní plán je. Územní plán města, je v podstatě koncepce dalšího rozvoje města a lokalit, které Územní plán zahrnuje. Územní plán se dělí na dvě základní části:
Na část textovou a na část výkresovou.

Textová část je stručně řečeno koncepce rozvoje obce (města), popisující plánovaný, nebo možný vývoj lokalit (zón) vyznačených v jeho výkresové dokumentaci.

Výkresová dokumentace je jednoduše řečeno výkres města a jeho katastru (katastr = území, které spadá pod správu města), na kterém jsou označené jednotlivé pozemky, stavby, parcely apod. začleněné do zón, které říkají (plánují), jakým způsobem mohou být tyto pozemky do budoucna využity.

Územní plán v době svého vzniku logicky vychází z toho, jaké území je již zastavěné, je v něm tedy vyznačené zastavěné území k datumu jeho vzniku, a dále plochy Zastavitelné, Nezastavitelné, Přestavbové, Plochy územních rezerv… Každá takováto vyznačená plocha v Územním plánu má své označení, zpravidla odpovídající počátečnímu písmenu svého názvu a dále číslování, aby bylo jasné a přehledné, o kterou konkrétní plochu se jedná:

 • Zastavitelná plocha                Z1, Z2, Z3, …
 • Nezastavitelná plocha            N1, N2, N3, …
 • Přestavbová plocha                P1, P2, P3, …
 • Plochy územních rezerv         R1, R2, R3, …

Tyto plochy se dále dělí na plochy, podle způsobu využití na:

 • Zastavěné (již využité),
 • Zastavitelné (tady můžeme něco postavit)
 • Přestavbové (můžeme měnit existující využití)

 Pod touto množinou Zastavěných, Zastavitelných a Přestavbových ploch si můžeme představit

 • Plochy obytné
 • Plochy komerční
 • Plochy výrobní
 • Plochy skladování
 • Plochy občanského vybavení
 • Plochy dopravní infrastruktury
  (dopravní infrastruktura = dopravní síť silnic, cyklostezek, chodníků…)
 • Plochy technické infrastruktury
  (např. vodní hospodářství, energetika, spoje…)
 • Plochy veřejných prostranství

Další dělení ploch podle způsobu využití je na:

 • Nezastavěné (plochy pro různá využití, nejen zástavbou)
 • Nezastavitelné (tak tady asi nepostavíme nic, zato můžeme třeba něco vysadit)

Pod touto množinou Nezastavěných a Nezastavitelných ploch si můžeme představit

 • Plochy přírodní a hospodářské
 • Plochy lesní
 • Plochy zemědělské
 • Plochy veřejné zeleně

Plochy podle způsobu využití jsou v Územním plánu rozlišené barevně, popř. plochy s velmi podobným využitím stejnou barvou, ale jinou výplní (šrafování apod.), aby bylo zřejmé, pro jaké využití jsou určeny.

Územní plán musí být v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, což není nic jiného než jakási osnova rozvoje celého kraje, která logicky obsahuje plochy a koridory nadmístního významu, zejména veřejně prospěšných staveb, např. dopravní infrastruktury apod. Proto musí Územní plán obce do této osnovy „zapadnout“.

Územní plán odsouhlasí Zastupitelstvo obce a vydá jej jako opatření obecné povahy a nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení na Úřední desce. Územní plán, o kterém bude řeč, vydalo Zastupitelstvo města Mimoně dne
24. února 2011 pod číslem usnesení Z11/35. Tento Územní plán byl v podobě, řekněme základní, od které se v letech následujících začaly odvíjet jeho změny.
Tento schválený a odsouhlasený Územní plán města Mimoně již obsahoval přeložku silnice ll/270, později proslavenou, jako průtah městem.

A jak to bylo dál? Čtěte Změny v Územním plánu