V zimě se neudržuje

Určitě se s tím každý alespoň jednou někde potkal. Nenápadná cedulka upozorňující na to, že se tato komunikace, tento chodník v zimě neudržuje. Proč tomu tak na některých chodnících a komunikacích je, a proč se prostě neudržují všechny chodníky a komunikace ve městě, o tom si napíšeme v článku.

 

Tvoje vlastnictví, tvoje starost

Obecně platí, že obce mají povinnost o chodníky a komunikace ve svém vlastnictví pečovat tak, aby byly bezpečně schůdné a sjízdné pro všechny, kdo je používají. Tuto povinnost stanoví Silniční zákon, a taková povinnost je stanovena proto, protože existuje veřejný zájem nejen na existenci, ale také na fungování, v tomto případě si pod pojmem fungování představme průjezdnost, nebo sjízdnost, popř. průchodnost, nebo schůdnost pozemních komunikací a chodníků.

S cedulkou „V zimě se neudržuje“ se můžeme setkat zejména u chodníků, proto se v dalším textu zaměříme už jen na ně.

Z výše uvedeného vyplývá, že by se obec při zimní údržbě komunikací, podle plánu zimní údržby, měla starat o všechny chodníky, které vlastní. V některých případech, resp. přesněji napsáno na některých úsecích chodníků a místních komunikací se však zimní údržba za stanovených podmínek provádět nemusí a ani se neprovádí. O jaké úseky se jedná?

Moje starost, ale o málo významné úseky se starat nemusím

Pokud obec shledá, že je nějaký úsek chodníku, nebo místní komunikace, třeba stezky apod. dopravně druhořadý, dopravní druhořadostí rozuměj úsek není příliš využívaný, může v takovém úseku vyloučit zimní údržbu. Proč? Třeba proto, aby se obec mohla v zájmu řádné údržby soustředit na zimní údržbu skutečně potřebných míst.

Tyto výluky ze zimní údržby Silniční zákon sice umožňuje, ale taková výluka ze zimní údržby musí splňovat určitá pravidla. To znamená:

  • jedná se o dopravně nevýznamný, málo používaný úsek
  • úsek musí být řádně označen tak, aby bylo jasné a srozumitelné, že v tomto úseku se zimní údržba neprovádí (to jsou ty známé cedulky)
  • tyto úseky musí být jasně vymezené také obecním nařízením, tj. nějakou obecně závaznou vyhláškou, nebo nařízením obce.

V případě města Mimoně to je nařízení 1/2014 ze dne 24. 11. 2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací, které obec uznala jako druhořadé, to znamená, kde se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. A není toho zrovna málo. Jedná se celkem o 21 úseků cest, chodníků a schodišť. Pro úplnost je zde jejich seznam:

1. Cesta od sídliště Letná podél areálu TJ Jiskra k zahrádkám
2. Cesta pod zahrádkami úsek l.
3. Cesta pod zahrádkami úsek ll.
4. Pertoltická ulice, chodník vlevo pod svahem
5. Schodiště z ulice Žitavská na sídliště Letná
6. Pravý břeh Panenského potoka - spojka Baarova ulice s Kozinovým náměstím
7. V Lukách, cesta za garážemi firmy Compag k č. p. 93
8. V Lukách, v parčíku na levém břehu Panenského potoka
9. Sokolka, cesta od Mitopských schodů ke garážím
10. Slovany, cesta podél nové aleje k železničnímu přejezdu
11. Vranovská ulice - cesta podél zahrádkářské kolonie
12. Hřbitov, pěšina podél hřbitovní zdi od brány k trafostanici
13. Spojka z Mírové k restauraci Beseda u Imaculaty
14. Cesta z ulice Příkop ke kostelu
15. Schody z ulice Příkop za čp. 147 ke hřbitovu
16. Spojka ulic Husova - Eliášova
17. Horská stezka, včetně spojky ulice Okrouhlická - Horská stezka
18. Křížový vrch - Křížová ke kostelu
19. Spojka ulic Pražská čp. 10 - Křížová
20. Spojka ulic Pražská čp. 8 - Křížová
21. Cesta z Pražské ulice za železničním přejezdem před garážemi k Ploučnici

 

Stáhnout nařízení města č. 1/2014

Zranění na úseku vyloučeného ze zimní údržby 

Známé rčení praví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a zrovna v takovémto neudržovaném, byť řádně označeném úseku chodníku může i při velké míře opatrnosti dojít ke zranění. V první řadě je dobré si zjistit, jestli je místo, kde došlo ke zranění řádně zapsané v seznamu míst vyloučených ze zimní údržby čili v případě města Mimoně je potřeba zjistit, jestli je místo, kde došlo ke zranění řádně zapsané v nařízení města č. 1/2014. A to i přes to, že toto místo je označené cedulkou „V zimě se neudržuje“. To proto, že tato cedulka je jen jednou z podmínek, aby mohl být daný úsek vyřazen ze zimní údržby. Další podmínkou je, aby byl takový úsek zapsán v nařízení města, popř. v nějaké obecně závazné vyhlášce. Pokud jsou obě podmínky splněny, a přesto si myslíte, že tady by se ale uklízet mělo, pak nezbývá nic jiného než se obrátit na obec s žádostí o zdůvodnění, proč je tento úsek chodníku vyřazen ze zimní údržby, resp. na jakém základě obec tento úsek chodníku (cesty, stezky) určila jako dopravně nevýznamný. Pokud nebudete s odpovědí spokojeni, pak jako poslední krok zbývá už jen soudní spor o to, zda je tento úsek chodníku, cesty, stezky, či nějaké jiné místní komunikace dopravně nevýznamný, či nikoliv. Obec totiž musí mít k takovým výjimkám ze zimní údržby opodstatněný důvod, nejčastěji to je zdůvodňováno soustředěním úklidových a údržbových kapacit na dopravně významné úseky. Ale pokud se stane, a vlastník místní komunikace nějakou místní komunikaci zařadí mezi dopravně nevýznamné i přes to, že do kategorie dopravně nevýznamných komunikací nepatří, pak jde o postup v rozporu se zákonem.

Každopádně platí, že stejně jako má řidič přizpůsobit rychlost stavu a povaze vozovky, tak i chodec by měl přizpůsobit chůzi stavu a povaze chodníku, stezky.