Jak budeme nakládat s komunálním odpadem?

V současné době je v našem regionu nakládání s komunálním odpadem řešeno systémem míst určených pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, včetně sběrného dvora. Nevytříděný zbytek, tzv. směsný komunální odpad pak končí převážně na řízené skládce ve Svébořicích. Jak to ale bude dál? Skládkování využitelných odpadů se v průběhu dalších let začne omezovat a zdražovat. Je proto nejvyšší čas začít s tím něco dělat.

Co je to komunální odpad

V první řadě je potřeba říct, co to vlastně ten komunální odpad je. Jeho obecnou definici obsahuje zákon o odpadech č. 541/2020:

§ (2) odst. a)
komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Tolik citace ze zákona. Pro naše účely postačí jednoduchá definice, že komunální odpad je vše, co v domácnosti vyhodíme. Ať už do koše, který vyneseme do popelnice, nebo do příslušného kontejneru na tříděný odpad, mimo stavebního a demoličního odpadu.

Směsný a tříděný komunální odpad

V momentě, kdy komunální odpad vyprodukujeme, stáváme se jeho původci, a tedy i těmi, kteří budou za jeho svoz a likvidaci platit.

To, co odhodíme do popelnice, to je směsný komunální odpad, který skončí na svébořické skládce, a to co odhodíme do kontejnerů na tříděný odpad je tříděný komunální odpad, který jde na další zpracování.

I svoz komunálního odpadu má svá pravidla

Štichova, popelářské auto, popeláři na stupačkách

Za likvidaci komunálního odpadu obecně, platíme v případě našeho města formou poplatku za komunální odpad, to je ona klasická známka na popelnici a výše poplatku je stanovena dle objemu popelnice (sběrné nádoby) obecně závaznou vyhláškou města Mimoně. Lidé z městských bytů a domů pak tuto částku, nebo její adekvátní část najdou každý rok na vyúčtování služeb.

Obec je sice povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob (§59 odst. 1 zák. 541/2020), ale pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu na základě kapacity soustřeďovaných prostředků, pak to znamená, že v případě Mimoně, kdy platíme známky za popelnice, a cena těchto známek se odvíjí od obsahu popelnice (sběrné nádoby), je obec povinna přebrat komunální odpad, ale jen do výše objemu těchto sběrných nádob (541/2020 § 59 odst. 1).

Čili pokud se stane, že se z nějakých důvodů vyprodukuje více směsného komunálního odpadu, než se vejde do popelnice, lze to řešit jednorázovým nákupem pytlů na směsný komunální odpad od oprávněné svozové firmy, v našem případě tedy od firmy COMPAG. Jiné pohozené pytle, krabice apod. se směsným komunálním odpadem kolem popelnic nejsou ničím jiným než černou skládkou.

To samé platí o kontejnerech na tříděný komunální odpad. Pokud jsou kontejnery na tříděný komunální odpad, nebo jiné sběrné nádoby na tříděný komunální odpad plné, nebo se do nich objemný komunální odpad nevejde, např. nábytek, matrace apod. pak lze využít služeb sběrného dvora. Komunální odpad pohozený kolem kontejnerů nemá svozová firma povinnost odvážet a opět se jedná o černou skládku.

Na skládku, nebo do spalovny?

Vytříděný komunální odpad se předává dál k dalšímu zpracování, a je to ta nejlepší alternativa. A to jak pro občana, který tříděním odpadu ušetří místo ve své popelnici a v návaznosti na to může ušetřit i na známce na popelnici, která mu bude stačit menší, nebo u bytového domu takto lze redukovat počet popelnic a snížit tím i celkovou výši poplatku za komunální odpad, tak pro obec, která má možnost podle nového zákona o odpadech dosáhnout na tzv. třídící slevu, která může hrát roli ve stanovení výsledné výše poplatku za komunální odpad.

Směsný komunální odpad zatím končí na skládce ve Svébořicích. Jenže vytřídit na 100 % úplně všechno nejde, a i směsný komunální odpad obsahuje složky, které třeba dost dobře tříditelné nejsou, avšak mohou být energeticky využitelné. A pokud vezmeme v úvahu neustále se zvyšující poplatky za skládkování, a nový zákon o odpadech, který bude od 1. 1. 2030 striktně vyžadovat zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku, možná by stálo zauvažovat nad tím, jestli se čím dál dražší skládkování vyplatí, nebo jestli by nebylo lepší zbylý směsný komunální odpad využít energeticky ve spalovně a mít z toho ještě užitek, třeba ve výrobě tepla, nebo elektřiny.

Máme 9 let na změnu

Hradčanská výtopna, na kterou je napojena i Mimoň využívá v současné době k výrobě tepla uhlí v kombinaci s biomasou. Uhlí se však stává z dlouhodobého hlediska čím dál, tím méně ekonomické a společnost Energie Holding (EH), která hradčanskou výtopnu provozuje se mimo jiné i z tohoto důvodu ohlíží po jiných energetických zdrojích pro výrobu tepla, nebo i elektřiny. Již dříve popisovaný chystaný projekt plynových kogeneračních jednotek na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny který je popsán v článku Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla je ještě pořád v nedohlednu a do prozatímních úvah vstupují další alternativy.

Vše by se mělo odvíjet nejen od úvah ekonomických, ale také od myšlenek ekologických a v neposlední řadě i otázek logistických. Co se týče nakládání s komunálním odpadem v Mimoni, může se svébořická skládka stát v budoucnu velmi neefektivním a možná i velmi komplikovaným způsobem ukládání směsného komunálního odpadu.

Jako další alternativa se nabízí spalovny. Nejbližší v našem regionu je TERMIZO Liberec, pokud bychom chtěli spálit nebezpečné odpady, tak bychom se museli vydat až do Jablonce nad Nisou do spalovny SPL.

Rok 2030 je jasně daný časový horizont, do kdy bude nutné nakládání se směsným komunálním odpadem vyřešit.