Nové palivo pro spalovny komunálních odpadů

Skládkování se pomalu, ale jistě stává stále dražší záležitostí a jeho jednoduchost a řekněme i donedávna relativně levné řešení, jak naložit se zbytkovými směsnými komunálními odpady, už nejsou těmi hlavními kritérii. Ceny skládkování jdou nezadržitelně nahoru a ani skládka ve Svébořicích tady nebude věčně. Proto by se mělo už nyní začít řešit, co dál s komunálním odpadem. Do popředí se začínají dostávat dotřiďovací linky, ať už na primárně vytříděný, nebo právě na směsné komunální odpady. A jako koncový bod přichází spalovny odpadů druhé a vyšší generace, které používají tzv. tuhá alternativní paliva, známá pod zkratkou TAP, získávaná právě z dotřiďovacích linek komunálního odpadu.

Elektronická komunikace s úřadem

Doba, kdy se na úřad muselo téměř se vším začíná být minulostí. Digitální technologie již nabízejí nástroje, kterými lze s úřady komunikovat bezkontaktně, prostřednictvím webových aplikací.
Jedním z projektů, navazujícím na celostátní koncept Digitální Česko je Portál občana, který umožňuje přímou komunikaci konkrétního občana s úřady na celostátní úrovni a jeho varianta Portál občana města, umožňující přímou komunikaci s úřady měst a obcí.

Kapitola z vyúčtování - přepočtové koeficienty

Rok s rokem se sešel a pro uživatele bytových jednotek napojených na dálkové vytápění opět nastal čas zúčtovat s rokem předešlým. Loňský „miniseriál“ o tom, jak porozumět vyúčtování zaměřený především na způsob samotného výpočtu je letos doplněný o drobnou radu, jak nejen ušetřit, ale také jak zjistit, kde se při používání radiátorů nejvíce „točí“ peníze a že není odečet, jako odečet.

Sekat, nebo nesekat

S nadcházejícím jarem opět vyvstává otázka, jakým způsobem se bude přistupovat k městské zeleni. Toto hodně rozvětvené téma, které se do jednoho článku nevejde rozdělíme na více podtémat, která postupně v jednotlivých tématických článcích probereme. V tomto článku se zaměříme především na městské trávníky. Nejprve si ale definujme, co všechno vlastně pod pojem městská zeleň spadá.

Jak budeme nakládat s komunálním odpadem?

V současné době je v našem regionu nakládání s komunálním odpadem řešeno systémem míst určených pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, včetně sběrného dvora. Nevytříděný zbytek, tzv. směsný komunální odpad pak končí převážně na řízené skládce ve Svébořicích. Jak to ale bude dál? Skládkování využitelných odpadů se v průběhu dalších let začne omezovat a zdražovat. Je proto nejvyšší čas začít s tím něco dělat.

Zástavba části západní strany náměstí 1. Máje

S revitalizací centrální části náměstí 1. Máje by měla přijít na řadu také zástavba části jeho západní strany, z pohledu od bývalého zámku části po levé ruce v místech, kde nyní stojí bývalý kebap a betonová dlážděná plocha. Na této straně náměstí 1. Máje, dříve, až do roku 1986 stávala stará mimoňská radnice s krásným podloubím a městským znakem s řadou domů, stojících až za uličku ke schodům na Sokolský vrch, k dnešní prodejně nábytku. V těchto domech byla lékárna, řeznictví a další obchody a byty. Nových bytů se v souvislosti se zástavbou této části západní strany náměstí 1. Máje téměř jistě nedočkáme, za to budeme mít, pokud se vše dotáhne do konce, novou knihovnu, nové infocentrum, možná prostory pro ZUŠ a západní stranu náměstí zastavěnou zhruba z poloviny.

Rozšíření obrazové galerie

Obrazová galerie, která na těchto stránkách vznikla, byla věnovaná v první fázi ponejvíce řece Ploučnici a dění kolem ní. Nyní se rozšiřuje o obrázky z našeho města, které budou v další fázi řazené do tématických kategorií, podle místa, času a objektu, který bude obrázek zobrazovat. První kategorie nese název "Noční Mimoň" a první sadu obrázků na toto téma si zde můžete zobrazit.

Rozklikávací rozpočet

Obec, která chce být transparentní a na svém webu zveřejňuje schválené rozpočty, faktury a další dokumenty, kterým ovšem chybí vzájemná souvislost, pak mají takto zveřejňované dokumenty jen minimální informační schopnost. Aby byly poskytnuté veřejné dokumenty informačně srozumitelné, je nezbytné mít možnost vyhledat takové dokumenty, které mezi sebou mají vzájemnou souvislost. Zachování vzájemných souvislostí je ideální způsob, jak dosáhnout srozumitelnosti poskytovaných informací pro širokou veřejnost. Naprosto komfortní, i pro laika přívětivý způsob, jak zobrazovat hospodaření obce je rozklikávací rozpočet.

Nové sazby za odvoz komunálního odpadu na rok 2021

Od 1. ledna 2021 začne platit nová obecně závazná vyhláška č. 2 / 2020 o poplatku za komunální odpad a s ní začnou platit i nové sazby za svoz komunálního odpadu, stanovené novou obecně závaznou vyhláškou. V článku naleznete vysvětlení některých pojmů, které jsou v nové obecně závazné vyhlášce obsažené.

Jak nově nakládat s odpady v Mimoni

19. 7. 2020 vejde v platnost nová obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Mimoň. Nová obecně závazná vyhláška reaguje zejména na změnu vlastníka sběrného dvora, a nově upravuje limity pro nakládání se stavebním odpadem. V článku naleznete podrobný popis změn, přicházejících s novou obecně závaznou vyhláškou.

Vyúčtování za služby spojené s bydlením

V dubnových článcích, věnovaných distribuci tepla a jeho následnému rozúčtování, jsme narazili na různé pojmy, používané v „řeči zákona“. Znovu všechny rozebírat nebudeme, nicméně k některým z nich se vrátíme a řekneme si o dalších, kterým bychom měli porozumět, a jak je použít, pokud se nám na vyúčtování za služby spojené s bydlením nebude cokoliv líbit.

Na podzim letošního roku se bude měřit kvalita ovzduší v Mimoni

A nebude to poprvé. Už v roce 2017 byla pořízena rozptylová studie, jejíž výsledky ukázaly, že v našem městě dochází, díky nedokonalému spalování v domácích topeništích a exhalacím z dopravy, k překročení imisních limitů benzo[a]pyrenu. Liberecký kraj proto oslovil město Mimoň s nabídkou měření kvality ovzduší v Mimoni v roce 2020, v podzimním období a pro toto měření bude vytipováno zhruba pět míst, kde se budou imisní limity měřit.

Od vyúčtování k odečtům v budoucnosti

Miniseriál o putování tepla z výtopny Hradčany do našich peněženek ukončíme malou sondou do budoucna. Jak by mělo účtování v blízké budoucnosti vypadat? Více transparentní a konečný spotřebitel by měl mít přístup k průběžným datům za zúčtovací období a nikoliv jen jednou za rok, po skončení zúčtovacího období. Z toho plyne vyšší transparentnost a hlavně kontrola naměřených hodnot přímo konečným příjemcem služeb.

Vyúčtování za teplou vodu, aneb z bloku do objektu

Co se teplé vody týče, základní rozpočet tepla, spotřebovaného na ohřev teplé užitkové vody (TUV) vychází z podobných principů, jako rozúčtování tepla. To znamená rozdělení na základní a spotřební složku, jen s tím rozdílem, že zde dochází k rozdělení v poměru 30 % základní složky ku 70 % spotřební složky, oproti teplu, které se dělí v poměru 40 % ku 60 %. Viz článek Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru K tomu všemu je ovšem ještě potřeba přičíst náklady na studenou vodu, spotřebovanou na ohřev teplé užitkové vody (TUV). Jaký je tedy konkrétní postup při rozúčtování nákladů za teplou užitkovou vodu si popíšeme v tomto článku.

Vyúčtování za teplo, aneb od zúčtovací jednotky k radiátoru

Cestu tepla z Hradčan do domů jsme si popsali v článku Od výroby tepla k vyúčtování. Řekli jsme si, co je zúčtovací jednotka, a proč si tento pojem máme pamatovat. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem se teplo dodané a změřené na patce domu rozúčtuje na jednotlivé bytové jednotky v domě. A protože cílem bylo dosáhnout co možná nejvyšší míry porozumění tomu, jakým způsobem je na vyúčtování rozepsaná spotřeba, jaké jsou návaznosti jednotlivých výpočtů, a co která veličina / pojem na vyúčtování vlastně znamená, vysvětlíme si vše postupně po částech. V této první části se zaměříme na vyúčtování za teplo, v další části, která bude opět v samostatném článku se zaměříme na vyúčtování za teplou užitkovou vodu (TUV).

Od výroby tepla k vyúčtování

Projekt GREENHEATING, ukrývá přechod ze současné výroby tepla v Hradčanské teplárně na výrobu tepla a elektrické energie v objektu bývalé kotelny na dolním sídlišti pod Ralskem. Podrobněji je tento projekt rozebrán v článku Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla. V tomto článku si řekneme něco o tom, jaká je vlastně efektivita současného systému vytápění, centrálním zásobováním teplem (CZT), shrneme si několik základních věcí a z hradčanské výtopny se dostaneme až k patkám jednotlivých domů, kde začíná další kapitola o putování tepla, která se jmenuje vyúčtování...

Zemní plyn v Mimoni a ceny tepla

Společnost ENERGIE Holding chystá zásadní modernizaci dálkového vytápění v Mimoni. Pod hlavičkou projektu GREENHEATING plánuje výrobu tepla a teplé vody přemístit z výtopny Hradčany, ukryté v lese tři kilometry od Mimoně směrem na Ralsko, do města a místo hnědého uhlí začít spalovat zemní plyn. Vydělat by na tom měli odběratelé tepla a životní prostředí.