Tlustec, obchvat a zákaz tranzitu

Nedávné referendum o obnovení těžby čediče na Tlustci opět rozvířilo debatu o řešení dopravní situace v Mimoni. Vedle známých variant možných řešení, tedy buď obchvat, nebo zákazové dopravní značení pro tranzitní dopravu nad 12t celkové hmotnosti, se objevují i nové názory, nutno říci, po nedávném referendu o průtahu městem, názory velmi překvapující. Ale hezky popořadě.

Velký obchvat města

Toto řešení již má své trasování v podobě Jihozápadního obchvatu zanesené v Územních plánech měst Ralska a Mimoně. Je však velmi finančně náročné, a už samotný výkup pozemků, pokud by k němu došlo za současných podmínek, by znamenal obrovské výdaje. Vypovídá o tom situace, která nastala kolem výkupu pozemků u lokality Dubinka vedle dostihového závodiště. Celou situaci můžeme zjistit z důvodové zprávy - materiál pro jednání Zastupitelstva 23. 4. 2020:

(...) Dle územního plánu je přes tyto pozemky naplánována trasa obchvatu města Mimoň. Společnost 7D International s ohledem na tuto skutečnost nabízí městu 2 alternativy řešení odprodeje těchto pozemků:

  1. Prodej celých pozemků p. č. 4382 a 4386 v k. ú. Mimoň o celkové výměře 390 309 m2 za cenu 48 000 000,- Kč, což je 123,- Kč/m2. Jedná se o ornou půdu.
  2. Prodej pouze potřebné části pozemků pro umístění a realizaci stavby obchvatu s ochrannými pásmy. Tento prodej je podmíněn přepracováním záměru stavby obchvatu tak, aby zasahoval do nabízených pozemků pouze při okrajích a neznehodnotil tak celé tyto pozemky. V takovém případě by byla nabídková cena za 1 m2 pozemku ve výši 375,- až 450,- Kč. Společnost v takovém případě žádá o zvážení možnosti změny územního plánu tak, aby bylo zbylé pozemky možné využít k rekreačním a sportovním účelům.

Vzhledem k výše uvedenému jsou tedy tři varianty řešení:

  1. Koupit celé pozemky, náklad 48 000 000,- Kč
  2. Koupit část pozemků a změnit ÚP, náklad odhad ceny předpokládané výměry potřebného pozemku p. č. 4386 cca délka obchvatu 1300 m x šíře pruhu 30 m = 39 000 m2 x cca 400,- Kč = 15 600 000,- Kč. Zde je prostor k jednání s ohledem na to, že změna ÚP již byla zahájena.
  3. Nekupovat nic a nabídku odmítnout, náklad 0,- Kč.

Rada města projednala tento materiál dne 7. 4. 2020 a doporučila Zastupitelstvu města variantu řešení pozemky nekupovat. Takto je také navrženo usnesení. (...)

Tato situace ohledně výkupu pozemků pro zamýšlený obchvat Mimoně ukazuje náklady, které by bylo potřeba v současné situaci vynaložit. A co na to Zastupitelstvo? To se k tomu vyjádřilo na zasedání 23. 4. 2020 usnesením Z20/31 takto:

a) Zastupitelstvo města Mimoň odkládá odkoupení pozemků pč. 4382, orná půda o výměře 1615 m2 a pozemku pč. 4386 orná půda o výměře 388 694 m2 oba v k. ú. Mimoň od společnosti 7D International a. s., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, IČ 287395891 a ukládá OSM jednat o snížení ceny.

b) Zastupitelstvo města Mimoň pověřuje Radu města Mimoň k získání vyjádření Zastupitelstva LK závazného stanoviska k výstavbě do 10 let kompletního obchvatu města Mimoň, a to od silnice od Jablonného v Podj. až na silnici až po Mnichovo Hradiště.

HLASOVÁNÍ: PRO: 16 (F. Kaiser, J. Bizoňová, P. Špaček, J. Chýle, J. Jirůtka, V. Konopiský, P. Král, Š. Krousová, P. Ráček, M. Rašková, T. Jaroš, D. Janeček, M. Steinfest, J. Beran, J. Pittner, MUDr. Eva Frýdová) NEPŘÍTOMEN: 1 (R. Zubko)

Tolik tedy k nejnovější situaci kolem velkého obchvatu Mimoně.

Nové názory na řešení dopravní situace v Mimoni

Samozřejmě, že argumenty pro i proti velkému obchvatu Mimoně tu byly vždycky. Z nejfrekventovanějších můžeme zmínit dva proti a dva pro:

  • Z Mimoně se stane mrtvé město, viz. Zákupy, Dubá, Bělá pod Bezdězem apod.
  • Z centra Mimoně zmizí obchodníci, protože kvůli sníženému počtu projíždějících potencionálních zákazníků nebudou schopni živnosti udržet.

 

  • V centru města vznikne klidová zóna s možností dobudování centra města.
  • V centru města již nebude extrémní dopravní zátěž tranzitní dopravou nad 12t celkové hmotnosti. (ulice, domy, hluk, otřesy)

Co ovšem v poslední době přibylo jsou názory, že tranzitní doprava v centru města by měla zůstat zachována s tím, že by se ulice a samotná organizace dopravy v centru města měly této dopravě přizpůsobit. Nikdo sice zatím nedal konkrétní podnět co a jak by se mělo ve prospěch tranzitní dopravy centrem Mimoně změnit, nicméně obyvatelé Mimoně jistě mají v paměti nedávnou historii s vnitřním průtahem města, tzv. přeložkou silnic ll/268 a ll/270.

Další názor, který je možné slyšet je, že pokud někdo bydlí v centru města, musí počítat s tím, že to není klidová zóna. Na tento "argument" se snad dá odpovědět rovnou a velmi jednoduše. Lidé, kteří bydlí v Mírové, Malé, Panské ulici 30 a více let jistě potvrdí, že dopravní zatíženost kamionovou dopravou tehdy a dnes, nelze vůbec srovnávat. A zcela jistě nikdo z nich nemá křišťálovou kouli, aby věděl, co se za 30 a více let stane.

Zákaz tranzitu nad 12t celkové hmotnosti

Alternativní řešení, které je oproti velkému obchvatu města Mimoně řádově levnější, flexibilnější a neodklání veškerou dopravu mimo město. Čili působí pouze jen jako filtr, zachycující a odklánějící nežádoucí tranzitní dopravu. V článku Co je a co není tranzit jsme popsali, jaká doprava do tranzitu spadá. Dokonce nedávná novela Silničního zákona dala obcím možnost, aby se samy mohli zasadit o zákaz tranzitní dopravy nad 12t celkové hmotnosti. Na místních komunikacích může sama obec, na krajských komunikacích se souhlasem kraje. Jenže chyba lávky. Tak, jak jednoduše to vypadá, tak jednoduše to nefunguje. Ve všech těchto případech má rozhodující hlas Policie, která k navrhovanému zákazu tranzitu nad 12t celkové hmotnosti vydala zamítavé stanovisko s odůvodněním, že nejsou žádné prokazatelné statistiky o nárůstu tranzitní kamionové dopravy přes Mimoň. Tento zádrhel řešil dokonce hejtman Libereckého kraje Martin Půta s ministrem dopravy, průmyslu a obchodu p. Havlíčkem veřejně v televizním přímém přenosu, ale i přes sliby a ujišťování pana ministra Havlíčka se nestalo vůbec nic. Co se v této věci bude dít dál, to ukáže čas, každopádně budeme doufat, aby řešení přišlo co nejdříve.

Další variantu, kterou prosazuje vedení města Mimoně je uzavření Malé ulice pro tranzitní dopravu nad 12t celkové hmotnosti. Toto řešení se opírá o argument, že Malá ulice je místní komunikace, na které může obec vydat své vlastní místní dopravní značení. Takové řešení ovšem nemůže vyřešit dopravní situaci v centru města Mimoně. Nemůže vyřešit dopravní situaci v ulici Mírové, Panské a v ulici Okrouhlické, která je pro průjezd těžké nákladní dopravy absolutně nevyhovující. A už vůbec nemluvě o tom, odkud by už muselo být takové značení zavedené, aby řidiči kamionů mohli zvolit jinou trasu.

Z Mimoně na Tlustec

Nedávné referendum o znovuobnovení těžby na Tlustci, které dopadlo ve prospěch těžby, ovšem zcela mění situaci. Ohledně obnovení těžby na Tlustci sice ještě není definitivně rozhodnuto, nicméně jeho výsledek by měl pro naše město fungovat jako varovný signál. Pokud by totiž těžba na Tlustci znovu začala, a najelo by se na předpokládaný objem 840 000 t/rok, pak by to znamenalo další zvýšení zátěže nákladní dopravou v centru města Mimoně. A to i přes deklaraci, že by většina z vytěženého materiálu odjížděla po železnici. A zákazové značky pro tranzit nad 12t celkové hmotnosti by nám nepomohly, protože zákaz tranzitu neplatí pro vozy, které do oblasti vyznačené dopravními značkami jedou nakládat. A protože současná koncepce tranzitního zákazu na silnicích ll/268 a ll/272 procházejících centrem Mimoně zahrnuje oblast ohraničenou Jablonným v Podještědí, Mnichovým Hradištěm, Českou Lípou, Doksy a Bělou pod Bezdězem, není nakládka kamene na Tlustci tranzitem.

Závěrem

Dopravní řešení pro Mimoň by mělo být takové, aby reflektovalo potřeby města, resp. potřeby centra města. Protože o centrum města, reprezentovaném ulicemi Panská, Mírová, Malá a náměstím 1. Máje (náměstí ČSA) jde především. Kamiony projíždějící ulicemi Žitavskou, Kozinovým náměstím a Českolipskou ulicí žádná omezení nepotřebují. A z toho vychází i naše alternativní řešení. Návrh máme.