Strategický plán města Mimoně na roky 2019 - 2029. Veškeré zveřejněné materiály (tabulky, texty, grafy, výstupy) pocházejí z veřejného dokumentu vytvořeného městem Mimoň. Celý dokument ve formátu PDF zde ke stažení

Úvodní stránka

ÚVOD

Program rozvoje města Mimoň lze definovat jako strategický koncepční materiál, který přispívá k vyváženému a udržitelnému rozvoji území při trvalém zvyšování kvality života jeho obyvatel a konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Na základě ekonomické, sociální, demografické a společenské analýzy aktuálního stavu města vymezuje jeho hlavní rozvojové příležitosti. Bude také oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení města, oporou jeho rozhodovacích procesů a prostředkem k efektivnějšímu využívání vlastních i dotačních finančních prostředků. Na základě uváděných informací soustředěných v tomto dokumentu bude možné predikovat určité pozitivní i negativní jevy, připravit se na ně a přizpůsobit tomu také politické cíle a nástroje.

Program rozvoje města je rozčleněn na dvě části – analytickou a návrhovou.

Analytická část charakterizuje situaci ve městě na základě statistických dat a v závěru navrhuje východiska pro návrhovou část.

Návrhová část navazuje na analytickou část tím, že pro zjištěná východiska, která vyplývají z analytické části, navrhuje nejvhodnější řešení.